Fuji San Ligne ClaireFuji San Ligne Claire, originally uploaded by PhotTondotNet.

Via Flickr:
リーニュクレールで撮ったどー